පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව                  2014 වර්ෂයේ වැඩසටහන් සැලැස්ම
 
දැක්ම
 
ස්වදේශීය කර්මාන්ත කේෂ්ත්‍රෙය් ප්‍රමුඛයා වීම,”
 
මෙහෙවර
 
“පාරම්පරික කර්මාන්ත හා නූතන කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීම, නගා සිටුවීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විධිමත් පුහුණුව, ප්‍රමිතගත නිෂ්පාදන, සැලසුම්ගත අළෙවිය තුලින් සබරගමුව ජනතාව සවිබල ගැන්වීම,”
 
අරමුණු
 
  1. සියලුම වෘත්තීය පුහුණු පාඨමලා තෘතීයික හා වෘත්තීය පුහුණු කොමිෂන් සභාවේ ලියාපදීංචි කිරීම.
  2. සියලුම පාඨමලා ප්‍රතිතනය කිරීම.
  3. වෘත්තීය පුහුණු පාඨමලා හදාරන සිසුන් සඳහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහතිකය පිරිනැමීම. (NVQ)
  4. ඉතා උසස් පේෂකර්මාන්ත නිෂ්පාදන සිදු කිරීම.
  5. සියලුම ආයතන සඳහා කාර්ය සාධන දර්ශක හදුන්වා දීම
  6. පේෂකර්මාන්තය ගමට ව්‍යාප්ත කිරීම (ගම්මාන ව්‍යාපෘති)
 
පුහුණු ආයතන 
     
       
පේෂකර්ම අලෙවි මිල දර්ශකය
 

 

 

 

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

අධ්‍යක්ෂකතුමියගේ පණිඩුඩය

aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura