2014 වර්ෂයේ වැඩසටහන් සැලැස්ම

 

01.කෑගල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කවල වඩු කර්මාන්ත ගෘහ භාණ්ඩ පාඨමාලා  උගන්වන වඩු උපදේශක මහතුන් සහ මහන යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු/  කාර්මික පාඨමාලා උපදේශක මහත්ම මහත්මීන් උදෙසා ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් සහතිකය ලබා දිම.(NVQ)

02.වෘත්තීය පුහුණුවන සිසුන් සදහා ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් සහතිකය ලබා දිම.(NVQ)


03.දුනුමාල පේෂකර්ම ගම්මානය 2014 ජනවාරි දෙවන සතිය තුල උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කිරිමට නියමිතය.

04.දිවිනැගුම වැඩසටහන යටතේ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහයෝගය ඇතුව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉඹුල්පේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  අලුත්නුවර ග්‍රාමය මුල් කරගෙන අඩු ආදායම්ලාභීන්ගේ ආර්ථක තත්ත්වය නගා සිටුවීම අරමුණු කරගෙන පේෂකර්මාන්ත ගම්මානය ආරම්භ කීරිමට සැලසුම් කර ඇත.

05.දෙපාර්තමේන්තුවේ පේෂකර්මාන්ත සහ කුඩා කර්මාන්ත අංශයේ ඵලදායිතාවය වර්ධනය කිරීම අරමුණු කරගෙන අන්තර් ආයතන ඵලදායිතා තරගය පැවැත්වීම.


06.ISO 9001 තත්ත්ව සහතිකය ලබා ගැනීම සැලසුම් කර ඇත.


07.දෙපාර්තමේන්තුවේ අලෙවිසැල් සහ වර්ණ මධ්‍යස්ථානයන් ජාල ගත කිරිම

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura