පළාත් පරිවාස ළමාරක්ෂක හා සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 
දැක්ම 
 
පීඩාවන්ගෙන් අවම වූ සමාජයක් හා සුරක්ෂිත ළමා පරපුරක් බිහිකරමු.
 
මෙහෙවර 
 
සබරගමුව පළාත තුල අනාථ, අත්හල හා අසරණ ළමුන්ගේ ද, අයතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කරමින් ඔවුන්ට සමාන අවස්ථාවන් උදාකර දීම සහ අනාථ හා අසරණභාවයේ සිටින පුද්ගලයන් රැකබලා ගැනීමට පියවර ගැනීම හා එම සත්කාරයෙහි අගය වෙනත් සමාජ ආයතනයන්ට වටහා දීමෙන් සමාජ සංරක්ෂණ භාවය වැඩි දියුණු කිරීම. 
 
කාර්ය භාරය - පරිවාස හා ළමා රක්ෂක                                    කාර්ය භාරය - සමාජසේවා
 
 
ආබාධිත නිවාස
     
 

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

කොමසාරිස්තුමියගේ පණිවිඩය

aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura