පරිවාස හා ළමාරක්ෂක අංශය
 
       අමාත්‍යංශය ය‍ටතේ ක්‍රියාත්මක පරිවාස ළමා රක්ෂක හා සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දැනට පරිවාස කාර්යාල 08 ක් ක්‍රියාත්මක වන අතර රජයේ භාරගැනීමේ ළමා නිවාසය, අල්ගොඩ පිරිමි රැඳවුම් ළමා නිවාස‍ය, වියලගොඩ කාන්තා රැඳවුම් නිවාසය හා ස්වෙඡ්චා ළමා නිවාස 14ක නඩත්තු කටයුතු සිදුකරයි. 
 
කාර්ය භාරය                                                              ළමා නිවාස         පරිවාස කාර්යාල
 
නීතිමය ගැටළුවලට බඳුන් වූ ළමුන් සම්බන්ධයන් ගරු අධිකරණයට සමාජ වාර්තා   ඉදිරිපත් කිරීම.
ළමුන් දරුකමට හදාවඩා ගැනීම හා ළමුන්ගේ භාරකාරත්ව නඩු සම්බන්ධයෙන් අධිකරණයට සමාජ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම.
පරිවාස නියෝග ය‍ටතේ, වරදකරුවන් පවුල් ඒකකයේ තබා පුනරුත්ථාපනය කිරීම.
අප‍යෝජනයට ලක්වූ ළමුන් පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීම.
අපචාර ක්‍රියාවන්ට යොමුවූ ළමුන් හා තරුණ වරදකරුවන් සහතික කළ පාසැල් හා තරුණ වරදකරුවන්ගේ අභ්‍යාස විද්‍යාලයට යොමු කර පුනරුත්ථාපනය කිරීම.
රැඳවුම් නිවාස වලට ළමුන් යොමු කිරීම.
විවිධ පෙත්සම් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
අධ්‍යාපන හා පෝෂණාධාර ලබා දීම.
නිවාසගත ළමුන් සඳහා යැපීම් දීමනා ලබාදීම.
ළදරු උයන් හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ලියාපදිංචි කිරීම.
ළදරු උයන් සඳහා ත්‍රිපෝෂ ලබා දීම.
ළදරු උයන් නඩත්තු ආධාර හා පාලිකා දීමනා ගෙවීම.
ළදරු උයන් හා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන වල භෞතික පහසුකම් දියුණු කිරීම.
ළදරු උයන් අධීක්ෂණය කර වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම හා අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදීම.
ළමා නිවාස ලියාපදිංචි කිරීම.
ළමා නිවාස සඳහා නඩත්තු ආධාර ගෙවීම.
ළමා නිවාස වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය.
ළමා නිවාස අධීක්ෂණය කර අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීම.
ළමා නිවාසගත අත්හල ළමුන් නීත්‍යානුකූලව හදා වඩා ගැනීමට සුදුසු පවුල් වෙත අධිකරණය හරහා ලබා දීම.
සුදුසු පුද්ගල අධීක්ෂණ නියෝග යටතේ ළමුන්ට ආධාර ලබා දීම‍ට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.
පළාත් ළමාරක්ෂක මෙහෙයුම් කමිටුව ශක්තිමත් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
පළාතේ විශ්ව ළමා දින උත්සව සඳහා තරඟ හා ක්‍රියාකාරකම් සංවිධානය කිරීම.
රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමග ඒකාබද්ධව ළමා සංවර්ධනය උදෙසා දැනුවත් කිරීමේ
වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
උපදේශන සේවාව ලබා දීම.
විවාහ සමගි කිරීම.
පළාතේ රෝහල් තුළ දෙමාපියන් විසින් අත්හරින ලද ළමුන් සඳහා විධිමත් රැකවරණය ලබා දීම.
නිවාසගත ළමුන් සමාජගත කිරීම.

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura