සමාජසේවා අංශය
 
      ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් හා නිවාස ගත වැඩිහිටියන් සඳහා සමාජයේ අභිමානවත් පිරිසක් ලෙස ජීවත් විමට අවශ්‍ය සමාජ,ආර්ථික , මානසික පරිසරයක් නිර්මාණය කරමින් සමාජ සුබසාධනය ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා මූලිකත්වය ගෙන ක්‍රියා කිරීම මේ යටතේ සිදු‍වේ.ඒ අනුව මේ වන විට පළාතේ ස්ථාපිත වැඩිහිටි නිවාස 20 ක් හා ආබාධිත නිවාස 12 ක් සඳහා පහසුකම් සැපයීම අමාත්‍යංශය මගින් සිදුකරනු ලබන අතර ඒ යටතේ පහත සඳහන් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ. 
 
කාර්ය භාරය                       වැඩිහිටි නිවාස      ආබාධිත නිවාස      සමාජසේවා නිලධාරීන්
 

මහජනාධාර, රෝගාධාර හා නඩත්තු ආධාර ලබා දීම

අනියම් සහනාධාර ප්‍රතිපාදන නිදහස් කිරීම

ආබාධිත තත්ත්වයන් වැලැක්වීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

වෛද්‍ය සායන පැවැත්වීම

ආබාධිත ළමා නිවාස හා වැඩිහිටි නිවාස සඳහා ගෘහ උපකරණ ලබාදීම

ආබාධිත ළමා නිවාස හා වැඩිහිටි නිවාසවල නේවාසිකයන්ගේ සුබසාධනයට අදාළ ඉදිකිරීම් කටයුතු කිරීම

වකුගඩු/හෘද සැත්කම් සඳහා සමාජ සේවා අරමුදලින් ආධාර ලබා දීම/අක්ෂි කාච/අධිබල ශ්‍රවණ උපකරණ/වෛද්‍ය බිල්පත් ප්‍රතිපූර්ණය

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින් සඳහා ඇස්කණ්ණාඩි,රෝද පුටු, කිහිලි කරු, අත්වාරු, සුදුසැරයටි, ශ්‍රවණ උපකරණ ලබාදීම

ජාත්‍යන්තර සැමරුම් උත්සව සංවිධානය කිරීම හා පැවැත්වීම

වැඩි භූමි ප්‍රමාණයක් ඇති ප්‍රජා නිවාස වල ආදායම් උත්පාදන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම

වැඩිහිටි සංවිධාන සඳහා පහසුකම් සැලසීම

ස්වෙච්ඡා සංවිධාන ලියාපදිංචිය සඳහා නිර්දේශ ලබාදීම

වැඩිහිටි නිවාස/ආබාධිත ළමා නිවාස සඳහා නේවාසිකයින් ඇතුළත් කිරීම

ආපදා කළමණාකරණය

 

 

 

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura