කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
 
දැක්ම 
 
දැය නැගුමට ශක්තිමත් අඩිතාලමක් 
 
මෙහෙවර 
 
 පාරිභෝගික වර්ණයන්ට අනුකූලවූ ද නම්‍යශීලී වූද විශ්වාසකටයුතු වූද ඉහලම ප්‍රමිතියකින් යුත් කොන්ක්‍රීට් නිෂ්පාදන රටට හඳුන්වාදෙමින් හා සපයමින් රටේ සේවා නියුක්තියට දායකවෙමින් සේවක සුබසාධනය ඉහලම මට්ටමින් පවත්වාගනිමින් රටේ ඉදිරි සංවර්ධනයේ පුරෝගාමියෙකු වීමයි.
 
අධිකාරියේ බලතල හා කාර්යයන්

පළාත් සභාව විසින් නිශ්චය කරනු ලබන පරිදි කාර්මික සංවර්ධනයට අදාළ ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.

සපරගමුව පළාතේ කර්මාන්ත, වාණිජ හා ව්‍යාපාර කටයුතු සහ වෙනත් ව්‍යාපෘති දිරිගැන්වීම, නගාසිටුවීම හා සංවර්ධනයට උපකාරී වීම.

අමුද්‍රව්‍ය හා දේශීය තාක්ෂණය සැපයීම හා බෙදාහැරීම.

කර්මාන්ත සංවර්ධනයට අදාළ තොරතුරු හා දැනුම ලබාගැනීම හා සැපයීම.

අධිකාරියේ සේවක සුබසාධනය සඳහා යෝජනාක්‍රම ඇති කිරීම.

කාර්මිකයන් සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ කළමණාකාරිත්වය හා ශිල්පීය දක්ෂතා, අලෙවි හා පුහුණු පහසුකම් සපුරාලීම.

කර්මාන්ත පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කටයුතු

අධිකාරියේ කටයුතු වලට අවශ්‍ය නිලධාරීන් හා සේවකයින් පත් කිරීම හා ඔවුන්ට බලය පැවරීම.

අධිකාරියේ කටයුතු පරිපාලනය සඳහා නීති සම්පාදනය

අධිකාරියේ සේවා සහ පහසුකම් සඳහා ගාස්තු අයකිරීම.

එහි බලතල සේවා හා කාර්යය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අදාළ වන්නා වූ හෝ අනුශාංගික වූ සියළු ක්‍රියා හා දේවල්

කර්මාන්තකරුවනට මූලධන හා ණය සැපයීමෙහි උදව් වීම.

Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

සභාපතිතුමාගේ පණිඩුඩය

aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura