සබරගමුව පළාත් සභාවේ සමාජ සුබසාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂක,
ග්‍රාම සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය
 
 
දැක්ම
 
සමාජීය යටිතල පහසුකම් සැපයීම තුලින් ශ්‍රී ලංකාවේ විශිෂ්තම පළාත් අමාත්‍යාංශය බවට
පත් වීම.
 
මෙහෙවර
 
සබරගමුව පළාතේ සමාජ සුභසාධනය ඉහළ නංවමින් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා වැඩි
දියුණු කරමින් සඵලදායී වූ ග්‍රාම සංවර්ධන වැඩ පිළිවෙලක් ඇති කරමින් ග්‍රාමීය කර්මාන්ත
දිරි ගැන්වීම.
 
අමාත්‍යංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්
 
           විශේෂ අවශ්‍යතා ඇති පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් සානුබල සැපයීම.
           අනාථ, අසරණ, අත්හල හා නොමග ගිය දරුවන් පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා ඔවුන්
           වෙනුවෙන් පහසුකම් සැලසීම.
           ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම.
           කුඩාහා මධ්‍යම පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන් සඳහා පහසුකම් සැලසීම.
 
අමාත්‍යංශයේ විෂය පථය යටතේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන විෂයයන්
 
 

Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura