සමාජ සේවා නිලධාරීන්      පරිවාස කාර්යාලය      ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන්      මැහුම් උපදේශිකාවන්

තනතුර  නම දුරකථන අංකය
කාර්යාලය  ජංගම
 අමාත්‍ය කාර්යාලය හා කාර්ය මණ්ඩලය
 ගරු අමාත්‍යතුමා  රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා  045-2223126  0773534343
 පෞද්ගලික ලේකම්  ඒෂාන් බණ්ඩාර මහතා  045-2223126  0713444468
 සම්බන්ධීකරණ ලේකම්  ප්‍රේමදාස ඔවලගේ මහතා  045-2223126  0716833604
 මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී
 සරත් ජයවර්ධන මහතා  045-2223126  0714265802
 පෞද්ගලික සහකාර
 ක්‍රිශාන් ලියනගේ මහතා  045-2223126  0714923360
 අමාත්‍ය කාර්යාලය     
 අමාත්‍යංශය   
 ලේකම්  ඩී.එම්. මාලනී මිය  045 2230184  0773265695
 සහකාර ලේකම් (පාලන)      
 සහකාර ලේකම් (සැලසුම්)  වී.අයි.පී.රණසිරි මිය
 045 2228138   0711421322
 ගණකාධිකාරී  එච්.ඒ.හෙට්ටිආරච්චි මයා
 045 2222893
 0714426337
 පරිපාලන නිලධාරී  ජේ.ජී.සිරියාවතී මිය  045 2228137  0718282228
 කාර්යාලය     
 කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව
 අධ්‍යක්ෂ  ඒ.ඩබ්.රුක්මණී ආරියරත්න
 0352222467 0718001670
 සහකාර අධ්‍යක්ෂ  පී.වී.ඒ.එම්.පහලවිතාන මෙය
 0452222856 0714813124
 ගණකාධිකාරී  ආර්.එච්.ඩී.එන්.යසරත්න මිය  0352231406  0713212463
 පරිපාලන නිලධාරී  
   
 කාර්යාලය     
 පරිවාස, ළමාරක්ෂක හා සමාජසේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 කොමසාරිස්  පාලිත නානායක්කාර
   
 සහකාර කොමසාරිස්  වී.ඕ.එල්.එස්.රත්නසේකර මිය
 0452231222 0718608916
 පරිපාලන නිලධාරී  එම්.ඒ.කේ.ටී.අමරසිංහ මිය
 0452231222 0716493043
 කාර්යාලය      
 කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය
 සභාපති  බී.ඒ.එම්.එච්.කුරුප්පු මයා
 0452241072
 0777317801
 සාමාන්‍යාධීකාරී  ගජවීර ප්‍රියන්ත මයා
 0452241072  0714431719
 කාර්යාලය     
 

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura