රංජිත්  බණ්ඩාර  පදනම බැති ගී  සරණිය- 2017 
සබරගමුව පළාත් සමාජ සුබසාධන ගරු අමාත්‍ය  රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමා විසින්  මෙහෙයවන ලද
'රංජිත් බණ්ඩාර  පදනම බැති ගී  සරණිය' 
සය වන වරටත්  2017.05.11 වන දින  රත්නපුර නගරසභා ක්‍රීඩාංගනෙය්දී  පැවැත්විණි .  
එම  බැති ගී  ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පෙරපාසල්  දරු දැරියන්,  වැඩිහිටි සංවිධානවල ෙජ්‍යෂ්ඨ පුරවැසියන්  මෙන්ම
සබරගමුව පළාතේ විදුහල් කීපයකම දරු දැරියන් ඉදිරිපත්  විය.
Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura