අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් සෙවනගල  ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ඵලදායිතා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක

සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් 2017.06.16 දින සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ඵලදායිතා නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත විය. එහිදී සෙවනගල ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමා විසින් ඵලදායිතාවය කාර්යාලීය කටයුතු සඳහා යොදාගෙන ඇති ආකාරය හා කාර්යාලයේ online system භාවිතාවය පිළිබඳ හරවත් දේශනයක් පවත්වන ලදී.

එහිදී ලබාගත් දැනුම හා අදහස් අමාත්‍යාංශ කාර්යාලීය කටයුතු සඳහා උපයෝගී කර ගැනීම මෙම නිරීක්ෂණ චාරිකාවේ අරමුණ විය.

Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura