සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යංශයේ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය හා ඵලදායිතා වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වූ නිලධාරින් විසින් සකස් කරන ලද ඵලදායිතා ක්‍රමවේදයන් පසු ඇගයීම් කිරීමේ එක් දින වැඩමුළුව 
 
           

 

සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යංශයේ ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය හා ඵලදායිතා වැඩසටහන් සඳහා සහභාගි වූ නිලධාරින් විසින් සකස් කරන ලද ඵලදායිතා ක්‍රමවේදයන් පසු ඇගයීම් කිරීමේ එක් දින වැඩමුළුවක් 2017.07.17 වන දින පෙ.ව.09.00 ට පළාත් සභා ශ්‍රවනාගාරයේදී සියලුම නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පවත්වන ලදී.

          

 

එදින නිලධාරින් විසින් සකස් කරන ලද පසු ඇගයීම් වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කිරීමත්, ඒ පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීමත් සිදු කෙරුනි. 

ඵලදායි හා කාර්යක්ෂම කාර්යාල පරිසරයක් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ජා කිරීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ විය.

Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura