අමාත්‍යංශ කාර්ය මණ්ඩලය

  D.M Malani  
  ඩී.එම්. මාලනී මිය  
  ලේකම්  
     
123 V.I.P Shriya Jayathunga
ආර්. ඒ. පී. එම්. කේ. රණසිංහ මෙය   එන්. ආර්. ජේ. ඩබ්. කුමාරසූරිය මයා  වී.අයි.පී. රණසිරි මිය            ජේ.ජී.සිරියාවතී මිය      
සහකාර ලේකම් - (පාලන)
ගණකාධිකාරී
සහකාර ලේකම් (සැලසුම්)
පරිපාලන නිලධාරී
       
     
       
  Sunitha Karunathilaka W. Liyanage Samantha Disanayaka
ඩී.එච්. නාලිනී මෙය සුනීතා කරුණාතිලක මිය
ඩබ්. ලියනගේ මහතා සමන්තා දිසානායක මිය
 ප්‍රධාන
කළමණාකරණ සහකාර
 මුදල් සහකාර
කාර්මික නිලධාරී
කාර්මික නිලධාරී
   
කළමනාකරණ  සහකාර
සංවර්ධන නිලධාරී
       
Dilhani Kulathilaka Thanuja Priyangani   Thilakavathi
දිල්හානි කුලතිලක මෙය  තනූජා ප්‍රියංගනී මෙය  ගජවීර ප්‍රියන්ත මහතා  කේ.ආර්. තිලකාවතී මෙය
       
Isira Munasinghe Maheshi Kristroper    
ඉසිර මුණසිංහ මහතා මහේශිකා ක්‍රිස්ටෝපර් මිය නිල්මිණි ප්‍රියදර්ශනි මිය ගංගා නිමාලි මිය
       
Darshi Rukshani Damsika Diyamanthi Induka Lakshmani Samani Liyanage
දර්ශි රුක්ෂානි මෙය දම්සිකා දියමන්ති මිය ඉන්දුකා ලක්ෂ්මනී මිය සමනි ලියනගේ මිය
       
  D.R.pinnaduwa  dulani sagarika Subadra Manel
 එස්.තාරකා ශ්‍යාමලී වික්‍රමසිංහ මිය ඩී.ආර්.පින්නදූව මිය දුලානි සාගරිකා මිය සුභද්‍රා මානෙල් මිය
       
    Priyantha Wijerathna H.A Nalaka
ඩබ්.ගයනි දිල්රුක්ෂි තිලකරත්න මිය
බී.එච්.නිකේෂලා චේතානි දයාරත්න මෙය ප්‍රියන්ත විජේරත්න මහතා එච්.ඒ. නාලක මහතා
       
රියදුරු
   
       
Yapa Wikramasinghe   Rohini  perera  
යාපා වික්‍රමආරච්චි මයා එච්.ඩබ්.රණතුංග මයා රෝහිණී මෙය ආර්.පී. තිළිණි මහේෂි ජයසේකර මිය  
       
M.P Jyarathna      
එම්.පී ජයරත්න මයා   ඩබ්.කේ.ඩී.ජී.ඩබ්. වත්සලා ලක්මිණී වීරසේන මෙය  
       
       
කාර්යාල කාර්ය සහායක
       
  Samarasekara Gayan Hettiarachchi Aruna Pradeep
  එස්.පී. සමරසේකර මයා ගයාන් හෙට්ටිආරච්චි මයා අරුණ සෝමතිලක මයා
       
       

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවුඩය

aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura