ව.ඕ.එල.එස
 
 
වී.ඕ.එල්.එස්.රත්නසේකර මිය
 
 
පළාත් අධ්‍යක්ෂ
 
 
 
 
P.V.A.M.Ashani Pahalavithana 868143517V
 
R.Nadeesha Nawarathna 855740419V
 
පී.වී.ඒ.එම්.පහලවිතාන
මෙනවිය

 යූ.ජී.ශ්‍රියානි කුමාරි මිය

ආර්.එච්.ඩී.නදීශා යසරත්න මිය
 
සහකාර අධ්‍යක්ෂ පරිපාලන නිලධාරී 
 
ගණකාධිකාරී
 
 
 
 
 
කළමනාකරණ  සහකාර
සංවර්ධන නිලධාරී
 
 
 
 
A.G.Padmini Weerasinghe 638170310V
W.R.Rohini wijesinghe 655520678V
H.W.S.B.Hevawitharana 763532577V
L.P.Sanath Pathirana 672971438V
ඒ.ජි.පද්මිණී වීරසිංහ  මිය
ඩබ්.ආර්. විජේසිංහ මිය
 සුමිත් හේවාවිතාරණ මයා එල්.පී.සනත් පතිරණ මයා
 
 
 
 
 
 W.N.S.Chandrasiri 835772500V
S.P.Dharmathilaka 643591340V
    A.Anura Bandara 703644139V
එස්.එම්.ජයන්ති සමරකෝන් මිය ඩබ්.එන්.එස්.චන්ද්‍රසිරි මිය  එස්.පී.ධර්මතිලක මයා පී.අනුර බණ්ඩාර මයා
       
 

 

 

 

 

   
ඩබ්.කේ. රූපිකා නිල්මිණි මිය ආර්.ඒ.එම්.එම්.රණසිංහ මිය  පී.දිස්නා රංජනී මිය  එස්.ඩී.නිලූකා මිය
       
 

 

 

 

 

   
එම්.වී.එස්.ප්‍රනාන්දු මයා ආර්.පී.ඒ.වී.හංසනී රාජගුරු මිය  එස්.එස්.විජේකෝන් මිය  පී.ජී.මාලනී චන්ද්‍රලතා මිය
       
 

 

 

 

 

   
එච්.කේ.එම්.කල්පනී මධුවන්ති මිය එච්.ඉන්ද්‍රාණි මිය  ඒ.ඒ.එස්.අමරසිංහ මිය  පී.එන්.ටෙක්ලා ප්‍රේමතිලක මෙය
       
 

 

 

 

 

   
පී.එල්.ඩබ්.දේවිකා මුතුකුමාරි මිය    කේ.එම්.සී.මනෝරි ජයතිලක මිය  පී.කේ. ශ්‍රියාලතා මිය
       
කාර්මික නිළධාරී
   
       

 

 

 

 

     
පී.ආර්.පතිරණ මිය එල්.එල්.සුබෝධා මදුෂානි මෙය ආර්.එන්.නිරෝෂිකා මිය එච්.ආර්.සී.සමීරා කුමාරි
       

 

 

 

 

 

     
ඩී.ඒ.එස්.ඒ.ආර්.බණ්ඩාර මයා (පුහුණු)   යූ.එම්.ජයතිලක මිය ඩී.එම්.කේ.ඒ.දිසානායක මිය 
       
  පේෂකර්ම පරිපාලිකා
 
 
       
 R.M.Ranjani podimenike
 R.A.P.N.K
A.K.W.S.Athukorala 837102359v
A.P.A.N.Gunathilaka 727711244V
 
 ආර්.එම්.රංජනි පොඩිමැණිකේ මිය
ආර්.ඒ.පී.එන්.කේ.
රෑනපාන  මිය
 ඒ.කේ.ඩබ්.එස්.අතුකෝරල මිය ඒ.පී.ඒ.එන්.ගුණතිලක මිය
 
 
 
 
 H.M. Shirani Herath 676332065V
M.G.L.G.Rathnawathi. 667160944v
A.D.R.D.Chndrasiri .708411590V
K.H.L.D.Alwis 735943502V
 එච්.එම්.ශිරාණි හේරත් මිය  එම්.ජී.එල්.ජී.රත්නාවතී මිය  ඒ.ඩී.ආර්.ඩී.චන්ද්‍රසිරි මිය කේ.එච්.එල්.ඩී.අල්විස් මිය 
 
 
 
 
 M.Premalatha  566980533V
 M.Premawathi 656071559v
 K.R.Gayani Dammika .798532585V
K.Knathi Padmalatha. 716491110V
 එම්.ප්‍රේමලතා මිය වයි.පේමවතී  මිය  කේ.ආර්.ගයනි ධම්මිකා මිය කේ.කාන්ති පද්මලතා  මිය 
 
 
 
 
L.R.Karunawathi  667442125v
S.A.Iranganee Wikramasingha 708432555V
 K.M.Ponnadore 778002515v
G.A.S.Irangani677391472V
එල් .ආර්.කරුණාවති මිය  එස්.ඒ.අයිරංගනි සුබසිංහ මිය කේ.එම්.පොන්නදොරේ  මිය ජී.ඒ.එස්.අයිරංගනී මිය
 
 
 
 
 A.R.Rathnayaka
K.A.Lalitha Indrani 615203670V
 G.R.V.R.Senarathna 751192584V
J.A.Samudra Dmayanthi Menike 818173512V
 
ඒ.ආර්.රත්නායක  මයා  කේ.ඒ.ලලිතා ඉන්ද්‍රානි මිය ජී.ආර්.ටී.ආර්.සේනාරත්න  මිය ජේ.ඒ.සමුද්‍රා දමයන්ති මැණිකේ  මිය 
 
 
 
 
 W.P.Chandrawathi 615532231v
P.A.Seetha Ranjani 666171780v
J.A.D.Irangani 666370317v
J.V.P.Jayasinghe 770121485V
 ඩබ්.පි.චන්ද්‍රවතී මිය  ජී.ඒ.සීතා රංජනි මිය  ජේ.ඒ.ඩී.අයිරංගනී මිය ජේ.ටී.පී.ජයසිංහ  මයා
 
 
 
 
 B.A.R.Premashili Menike 605621074V
U.R.Nilmini Sugandika  686311929v
 G.D.C.D.Kumari No 02
 
 බී.ඒ.ආර්.පී. මැණිකේ මිය  යූ.ආර්.නිල්මිණී සුගන්ධිකා මිය ඩී ජී සී ඩී එස් කුමාරි මිය ඩබ්.ආර්.ප්‍රියන්ති මිය
       
  පේෂකර්ම උපදේශක
 
 
     
 E.R.W.L.K.K Rathnayaka  828243351v
H.M.C.S.K.Menike 777070452v
P.L.A.S.K.Liyanage
 
 P.R.P.Nandasiri 639450222v
ඊ.ආර්.ඩබ්.එල්.කේ.
කේ.රත්නායක  මිය
 එච්.එම්.සී.එස්.
කේ.මැණිකේ මිය
පී.එල්.ඒ.එස්.කේ.ලියනගේ  මයා පී.ආර්.පි.නන්දනසිරි මිය
 
 
 
 
 H.A.Udayanganee Rathnayaka  776212993v
එච.ඒ.හමමල පෂකරම උපදශක677970766V
U.D.Sandya Kanthi. 647766820V
 
 
P.G.D.L.Kumari  867392270v 
 එච්.ඒ.යූ.රත්නායක මිය  එච්.ඒ.හේමමාලා මිය යූ.ඩී.සන්ධ්‍යා කාන්ති මිය පී.ජි.ඩී.එල්.කුමාරි  මිය
     
   
කර්මාන්තගුරු 
     
   

 

 

 

 

 

කේ.ඒ.චම්පා කුමාරි මිය  කේ.ජී.ප්‍රියන්තා මිය   එච්.එස්.පී.කේ.තිලකසිරි මයා
     
 
 
වඩු උපදේශක   
       
 H.P.Gayani Samankumari Jayasinghe 595950392V
H.Lasanthi Dilrukshi 827431109v
 
 
 එච්.පි.ගයානි සමන්කුමාරි ජයසිංහ මිය  එච්.ලසන්ති දිල්රුක්ෂි මිය වී.ආර්.නිමල් ජයසිංහ මයා    ඒ.ජී.කුලතුංග බණ්ඩා මයා   
       
 M.B.Nandawathi No 30 M.Premawathi 
 
 
 එම්.බී.නන්දාවතී එම්.පේමවතී  මිය  එන.ඒ.දයාරත්න මයා  ජී.ඩී.වික්‍රමරත්න මයා
       
   

 

 

 

 

 

 
කේ.කේ.ගුණරත්න මැණිකේ මිය   එම්.ජී.ස්වර්ණතිලකා මිය     කේ.පී.දයානන්ද මයා නන්දසේන කුරුප්පු මයා
       
   

 

 

 

 

 

 
 කේ.එම්.ආර්.තිලකාරානි මිය බී.එල්.ඒ.අයි.ගුණසේකර මිය     බී.ඒ.තිලකරත්න මයා
ඒ.සුනිල් කරුණාරත්න 
            මයා
       
   

 

 

 

 

 

 
 එම්.ඒ.උදයංගනී රත්නායක මිය  පී.සුසිලාවතී මිය      බී.සී.පී.බාසූරිය මයා 
පී.ඒ.ඩී.ගයාන් මධුසංක   මයා
       
 
 
අලෙවි සහකාර
වැඩපල කලමණාකරු
       
 M.R.H.S.K.Mallawa  858592135V
M.R.K.Keerthimala  657482080v
R.O.Pelawaththa  590521094V
P.R.Pathirana 591401092v 
 එම්.ආර්.එච්.එස්.
කේ.මල්ලව මිය
 එම්.ආර්.කේ.කීර්තිමාලා මිය ආර්.ඕ.පැලවත්ත  මයා පී.ආර්.පතිරණ  මයා
 
 
කර්මාන්ත උපදේශත 
     
 M.R.Wasantha Malkanthi 638241560v
M.A.Geethanjalee Gunawarana 788550482v
 K.A.Saman Kasthurei Arachchi  702492602V
 J.A.Manel Jayasinghe 625982472V
 එම්.ආර්.වසන්තා මල්කාන්ති මිය  එම්.ඒ.ගීතාංජලී ගුණවර්ධන මිය කේ.ඒ.සමන් කස්තුරි ආරච්චි  මයා ජේ.ඒ.මානෙල් ජයසිංහ මිය
       
   

 

 

 

 

 
 ටී.එම්.ඉන්ද්‍රා තොටගොඩවත්ත මිය ජී.ඩී.සමන්තා මල්කාන්ති මිය  ඩබ්.ආර්.දීප්ති සෙනරත් කුමාරි මිය ජී.ගාමිණි දිසානායක මයා 
       
   

 

 

 

 

 
එච්.ලසන්ති දිල්රුක්ෂි මිය  වී.ආර්.පිටදෙනිය මිය   ජේ.ඒ.ජේ.පුෂ්ප කුමාර ජයසිංහ මයා  
       
 
 
 වෑද්දුම්කරු 
කාර්යාල කාර්ය සහායක
       
 
M.P.B.Thamara Wikramasingha .766920497v
 
D.A.U.P.Ranasinghe
එල්.පී.වී.ඩී. කුමාරි මිය   එම්.පී.බී.තමරා වික්‍රමසිංහ මිය  එන්.ඩබ්.අනුරුද්ධ මයා ඩී ඒ යූ පී රණසිංහ මයා
 
 
 කාර්යාල කාර්ය සහායක
     
 S.Anoma Senadheera 787613810v
S.P.Nilanka Priyadarshani . 845013438v
Ashoka Jayaweera K.K.S 
M.D Jayanthi Mangalika 677732679V ක.ක.සහයක 
 එස්.අනෝමා
සේනාධීර මිය
 එස්.පී.තිලංකා ප්‍රියදර්ශනී මිය  අශෝක ජයවීර මයා  ඇම්.ඩි. ජයන්ති මංගලිකා මිය
 
 
  මුරකරු
     
A.R.Sunethra Kumari  736580870v
A.Y.K.Athukorala  795804013v
 R.G.M.P.Sampath863262100v
 M.A.Nilantha Udayakumara771842631v
 ඒ.ආර්.සුනේත්‍රාකුමාරි මිය  ඒ.වයි.කේ.අතුකෝරල මිය  ආර්.ජී.එම්.පි.සම්පත් රාජකරුණා මයා  එම්.ඒ.නිලන්ත උදයකුමාර මයා
 
 
 
 
G.A.Jayalath  715902060v
V.M.Chandrawathi Menike 607900540V
 S.K.Shanika Weerasingha761213113v
 K.Y.K.P.Ketawalamulla822732305v
 ජී.ඒ.ජයලත් මිය  ටී.එම්.චන්ද්‍රවතී මැණිකේ මිය  එස්.කේ.ශානික වීරසිංහ මයා
 කේ.වයි.කේ.පී.
කැටවලමුල්ල මයා
 
 
 
 
D.M.Chamana Nilmini  776410845v
D.M.P.K.D.Pussepitiya  758060438v
 Gamini Kaluarachchi 650084570v
 W.H.Chanaka Ruwankumara 842792592V
 ඩී.එම්.චමීනා නිල්මිණි මිය
ඩී.එම්.පී.කේ.ඩී.
පුස්සේපිටිය  මිය
 ගාමිණී කලුආරච්චි මයා  ඩබ්.එච්.චානක රුවන්කුමාර මයා
 
 
 
 
D.D.Nirmala Kumari Jaysinghe 746881690V
D.P.Iresha Chathurani 111856611175v
 W.M.K.K.Bandara 751412371v
 D.A.Hemantha kumara Disanayaka822360732v
 ඩී.ඩී.නිර්මලා කුමාරි ජයසිංහ මිය
 ඩී.පී.ඉරේෂිකා චතුරානි
මිය
ඩබ්.එම්.කේ.කේ.
බණ්ඩාර  මයා
ඩි.ඒ.හේමන්ත කුමාර දිසානායක මයා
 
 
 
 
D.VI.S.Bandara . 806300438v
P.G.C.Nilanthi Kumari  777921584v
 W.Harshna Pushpa kumara 923122133v
 
 ඩී.වි.ආර්.අයි.එස්.
බණ්ඩාර මිය
 පී.ජී.සී.නිලන්ති කුමාරි මිය  ඩබ්.හර්ෂණ පුෂ්පකුමාර මයා  එන්.කේ.පාලිත සෙනෙවිරත්න මයා
 
 
 
 
 B.G.Shirani Chandrika 111798113682v
V.PK Priyantha Nilmini  717031750v
 
 
 බී.ජී.ශිරානි චන්ද්‍රිකා මිය
 වී.පී.කේ.ප්‍රියන්කා
නීලමනී කුමාරි මිය
ඩබ්.එච්.කුලරත්න මයා කේ.සුමිත් රෝහණ මයා
       

 

 

 

 

     
පී.නිලන්ති විජේලතා මිය  එම්.ආර්.කීර්ති පද්මමාලා මිය  ජී.ප්‍රේමදාස මයා ඩබ්.ඒ.ඒ.ඩබ්.වික්‍රමආරච්චි මයා 

 

     

 

 

 

 

     
පී.ජී.පුන්‍යා දමයන්ති පතිරණ මිය ඊ.ඩබ්.කුසුම්ශීලී මිය 

ඩී.ඩී. සුමනපාල මයා

ආර්.ඒ.ඉන්ද්‍රසේන මයා 
       

 

 

 

 

     
ඊ.ඩබ්. චන්ද්‍රලතා මිය  පී.සුමනලතා මිය   එම්.ජී.එන්.ඉඳුනිල් ජයවීර මයා ආර්.ආර්.එම්.එස්.උදය කුමාර මයා 
       

 

 

 

 

     
එම්.එම්.ආරියවතී මැණිකේ මිය  ඩී.ජී.රමණි මිය   ඩබ්.දයානන්ද මයා එම්.පොඩිමහත්මයා මයා 
       

 

 

 

 

     
එම්. එම්.එස්.ජයන්ති මැණිකේ මිය  එන්.පී.එන්.අරම්පොල මිය  ඊ.ඩබ්.ලක්ෂ්මන් ජයසිරි මයා   එම්.කේ.නන්දලාල් ජිනදාස මයා
       

 

 

 

 

     
බී.එච්.ඒ.අවන්තිකා මිය  ආර්.ඒ.නිලන්ති පෙරේරා මිය   කේ.එම්.සුගතදාස මයා එල්.ඒ.එස්.ගුණසිංහ මයා 
       

 

 

 

 

     
ඒ.ඒ.එම්.ඒ.වීරසිරිවර්ධන මිය   පී.කේ.අයි.සී.පිටදෙනිය මිය එම්.එම්. අජිත් චන්දන කුමාර මයා  වයි.ඩී.සංජීව නුවන් පද්මසිරි මයා 
       

 

 

 

 

     
එම්.එස්.අනෝමා රංජනී මිය  එම්.එම්.ලලිතා ඉන්ද්‍රාණි මිය  ඩබ්.එච්.එච්.තුෂාරික එල්ලාවල මයා  ජී.ජනක නන්ද මයා 
       

 

 

 

 

     
යූ.පී.අනුෂා සඳමාලි මිය  කේ.ඒ.සී.ටී.කුරුප්පු ආරච්චි මිය  ඩී.එම්. නිලන්ත කුමාර දහනක මයා   ජේ.වී.ප්‍රියකැළුම් විජේරත්න මයා
       

 

 

 

 

     
ඩබ්.එච්.ආර්.ඩී.සොයිසා මිය  ඩබ්.කේ.ඉන්දිකා ප්‍රියදර්ශනී මිය   කේ.එස්.ටී.රන්ජන් ගුණතිලක මයා ඩබ්.පුෂ්පක ප්‍රභාත් මයා 
       

 

 

 

 

     
ඩබ්.කේ.ආර්.සී.ජයවර්ධන මිය  කේ.සී.මල්ලිකා මිය   එස්.ඩී.මේනක ප්‍රියශාන්ත මයා  ඒ.ජී.ජේ.එල්.සේනාරත්න මයා

 

     

 

 

 

 

     
ඒ.සී.ටී.ක්‍රිශාන්ත මයා කේ.ඒ.එස්.ඩී.කොඩිකාර මිය  ඒ.ඒ.නිරෝෂන් අතාවුද මයා   ආර්.ඒ.එස්.අයි.ප්‍රියදර්ශන මයා
       

 

 

 

 

     
එස්.පී.පී.ජී.ජයරත්න මිය  අයි.ජී.පියසිරි මයා   ඩබ්.ඩබ්.ආර්.ආර්.වීරසිංහ මයා ඒ.පී.ජේ.කේ.සෝමරත්න මයා 
       

 

 

 

 

     
වයි.ටී.එම්.ජයතුංග මිය  බී.ටී.එස්.ඩී.දමයන්ති මිය 

ඩී.පී.ඒ.පී.ඩබ්.යූ.පෙරේරා මයා

එම්.එම්.ජේ.එල්.අමරතුංග මයා 
       

 

 

 

 

     
ඩී.ඒ.ආර්.ජී.එම්.දසනායක මිය   කේ.පී.ආර්.කේ.ගුණවර්ධන මිය   ඩබ්.කේ.ශානක දයාරත්න මයා  යූ.එල්.එච්.එල්.ධනංජය මයා
       

 

 

 

 

     
එච්.ඩබ්.ඒ.ඊ.වන්නිආරච්චි මිය  ඩී.පී.එස්.එන්.මුණසිංහ මිය   ඒ.ගයාන් මධුරංග මයා ජී.එස්.කේ.නුවන් ගුණසේන මයා 
       
  රියදුරු
 
 
     
 A.Nimal Somarathna 612625239v
B.A.Priyanatha Rohana Kumara. 672300835V
W.Prabhath Chandanaමරකර800954185v
I.M.Janaka chandima 
 ඒ.නිමල් සෝමරත්න මයා  බී.ඒ.ප්‍රියන්ත රෝහන කුමාර මයා  ඩබ්.ප්‍රභාත් චමින්ද මයා  අයි.එම්.ජේ.සී.එදිරිසිංහ මයා
       

 

 

 

 

   G.H.A.P.Somathilaka W.jayathunga 
චානක ප්‍රදීප් මුණසිංහ මයා     ජී එච් ඒ.පී. සෝමතිලක
මයා
 ඩබ්.ජයතුංග මයා
       
    කම්කරු
 
 
     
 Y.Aruna Lalith Priyantha 720082652v
E.A.greneeta Rathnayaka 797422037V
 
 
 වයි.අරුණ ලලිත් ප්‍රියන්ත මයා ඊ.ඒ.ග්‍රෙනීටා සේනාරත්න මිය
 ඩී.එස්.ආර්.පුෂ්පකුමාර මයා

කේ.ඩබ්.මිථුන් උදාර මයා 

       

 

 

 

 

     
එස්.පී.දෙවනගල මයා ඒ.ඒ.ඩී.අරණායක මයා  සංජීව නිමල් ආනන්ද මයා  පී.වී.චානක දුෂ්මන්ත හේමසිරි මයා
       

 

 

 

 

     
ජී.පේමලතා මිය  කේ.නිශාන්ත ඉන්දික කුමාර මයා 

ඩී.මහේෂ් තුෂාර නිලංගරත්න මයා

එම්.ඩී.එස්.ධම්මික ජයසේන මයා 
       

 

 

 

 

     
ඩබ්.ඩබ්.වී.දයානන්ද මයා කේ.පී.ආර්.ආර්.කපිල ලක්ෂ්මන් මයා  එස්.ඩී එල්.ධනුෂ්ක ද සිල්වා මයා        
       

 

 

 

 

     
එන්.විමලසේන මයා ඒ.රංජිත් ගුණසේකර මයා    
       

 

 

 

 

     
ඒ.එම්.පී.එල්.විජේසිරිවර්ධන මයා පී.ඒ.රංජිත් නිශාන්ත මයා    
       

 

 

 

 

     
ඩී.පී.ලියනගේ මයා ඩබ්.ජේ.සම්පත් කුමාරගේ මයා    
       

 

 

 

 

     
ඩී .ආර්.පී.සෙනෙවිරත්න මයා ආර්.එම්.ඩී.එස්. රවීන්ද්‍ර  මයා    
       

 

 

 

 

     
එම්.ඒ.චන්ද්‍රාවතී මිය ඩී.කේ.මංජුලා දමයන්ති කුමාරි මිය    
       

 

 

 

 

     
කේ.පී.සී.රත්නා කුමාරි මිය ඩී.ඒ.යූ.දිල්රුක්ෂි පෙරේරා මිය    
       
 
 
 

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura