බී.ඒ.සී.පී.බමුණුආරච්චි
 
 
 
පරිවාස
කොමසාරිස්
 
 
     
 

 

 

 

 

 
ඩී.එන්.ඉන්දික මයා
එච්.ආර්.එන්.ජී.
එගොඩගෙදර මිය
ජේ.ජී.කේ.ජයසුන්දර
 මිය
 සහකාර සමාජ සේවා
අධ්‍යක්ෂ
 සහකාර පරිවාස
කොමසාරිස්
 පරිපාලන නිලධාරී 
 

 

 
     
W.P.Dhammika Jayanthi FA M.A.K.T.Amarasinghe AO  
ඩබ්.පී.ධම්මිකා මිය
එම්.ඒ.කේ.ටී. 
අමරසිංහ මිය
 
මුදල් සහකාර 
ප්‍රධාන 
කළමණාකරණ
සහකාර
 
   
ස්ථානභාර පරිවාස නිලධාරී
     
J.M.S.S.B.Jayasundara PO J.M.W.Kumara PO M.D.N.Rupasingha PO 
 ජේ.එම්.එස්.එස්.
බී.ජයසුන්දර මයා
ජේ.එම්.ඩබ්.
කුමාර මයා
 එම්.ඩී.එන්.
රූපසිංහ මිය 
 
 මාවනැල්ල
පැල්මඩුල්ල රුවන්වැල්ල  
       
S.C.Atigala Po R.A.A.Ranathunga PO S.M.S.C.Perera  
 එස්.සී.ආටිගල
මෙය
ආර්.ඒ.ඒ.
රණතුංග මයා
එස්.එම්.එස්.සී.
පෙරේරා මිය
 
 බලංගොඩ ඇඹිලිපිටිය කෑගල්ල  
     

 

 

 

 

   
     
රත්නපුර    
පරිවාස නිලධාරී
       
K.A.D.D.M.Athikorala  J.M.L.S.Bandara PO  K.E.D.C.S.Rathnasiri PO  
කේ.ඒ.ඩී.ඩී.එම්.
අතුකෝරළ මෙය
ජේ.එම්.එල්.එස්.
බණ්ඩාර මයා
කේ.ඊ.ඩී.සී.එස්.
රත්නසිරි මිය
 
       
I.B.Dissanayaka Probation Officer J.D.S.R.Jayasingha PO W.R.K.D.D.K.Wikramasingha PO  
 අයි.බී.
දිසානායක මයා
ජේ.ඩී.එස්.ආර්.
ජයසිංහ මිය 
 ඩබ්.ආර්.කේ.ඩී.ඩී.
කේ.වික්‍රමසිංහ මිය
 
       
M.R.S.Hemakumara PO P.L.S.R.Liyanage PO  M.A.U.Priyadarshani PO  
 එම්.ආර්.එස්.
හේමකුමාර මයා
 පී.එල්.එස්.ආර්.
ලියනගේ මිය
එම්.ඒ.යූ.
ප්‍රියදර්ශනී මිය 
 
       
R.M.U.K.Jayalath PO K.J.P.Kumara PO   W.M.R.S.Wijewardhana PO  
 ආර්.එම්.යූ.කේ.
ජයලත් මයා
කේ.ජේ.පී.
කුමාර මයා
 
 ඩබ්.එම්.ආර්.එස්.
විජේවර්ධන මයා
 
     
W.E.M.P.T.Ekanayaka PO    
ඩබ්.ඊ.එම්.පී.ටී.
ඒකනායක මිය
   
 
 කළමනාකරණ  සහකාර සංවර්ධන නිලධාරී
     
 

 

 

 

 

   
කේ.ඩී.එස්
රණසිංහ මිය
පී.එච්.පී
පීරිස් මිය
එම්.එම්.දේවගේ
මිය
 
       
 A.A.Dinusha Abesinghe MA   A.D.S.Ranjani DO  
ඒ.ඒ.ඩී.
අබේසිංහ මෙය
ශ්‍යාමලී ජයරත්න
මෙය
ඒ.ඩී.එස්.
රංජනී මිය
 
       
 P.M.K.Sellahewa MA G.WR.S.Mendis DO   G.T.A.K.De silva DO  
පී.එම්.කේ.
සෙල්ලහේවා මිය
ජී.ඩබ්.ආර්.එස්.
මෙන්ඩිස් මිය
ජී.ටී.ඒ.කේ.
දසිල්වා මෙය
 
     
     
   

 

 

 

 

ඩබ්.කේ.එම්.දීපානි
ජයතිලක මෙය 
ආර්.එම්.වයි.එන්.
රත්නායක මයා
 
ආර්.එම්.ආර්.
සමන්ලතා මිය 
 
රියදුරු
 
කාර්යාල කාර්ය සහායක
       
  H.S.Wasantha driver     
නිශාන්ත පද්මසිරි
මයා
එච්.එස්.
වසන්ත මයා
යූ.කේ.ආර්.ප්‍රේමදාස
මයා
 
       

 

 

 

 

  P.S.Pushpakumara KKS  
 නලින් ලංකා
මයා
 
 
පී.එස්.
පුෂ්පකුමාර මයා
 
     

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata

දැන්වීම් අසරණ සරණ

IMAGE
prathichara
ketapath pavura