ඩී.එම්. මාලනී මිය  
  ලේකම්  
     
   

 

 

 

 
ආර්. ඒ. පී. එම්. කේ. රණසිංහ මෙය  එන්. ආර්. ජේ. ඩබ්. කුමාරසූරිය මයා 
 වී.අයි.පී. රණසිරි මිය      
     ජේ.ජී.සිරියාවතී මිය      
සහකාර ලේකම් - (පාලන)
 
ගණකාධිකාරී
 
සහකාර ලේකම් (සැලසුම්)
පරිපාලන නිලධාරී
   
කළමනාකරණ  සහකාර
සංවර්ධන නිලධාරී
       
   

 

 

 

 
 ධනුෂ්කා රසාංගි පින්නදූව මිය  සිසාරා විජයතිලක මෙය  ආර්.පී.රංජිත් වික්‍රමසිංහ මයා   කේ.ආර්. තිලකාවතී මෙය
       
   

 

 

 

 
ශිහාරා දිල්හානි මෙය තිළිණි ජයසිංහ මෙය  ආර්.ඩී.බර්ටි ගුණසේකර මයා  එස්.ඒ.නිලන්ති රේණුකා මිය  
       
   

 

 

 

 
ආශා දිල්හානි මෙය  මෝක්ශාවී විජයසුන්දර මිය එච්.එම.ප්‍රියංකා ජයන්ති මෙය  ඩබ්.සී.එස්.යසවර්ධන මයා 
       
   

 

 

 

 
    බී.ඒ.ගයානි චම්පිකා මිය    
       
රියදුරු
කාර්යාල කාර්ය සහායක
දිස්ත්‍රික් ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරි 
       
    

 

ප්‍රසන්න මංගල මයා එම්.එච්.විමලතුංග මයා ඩී.ආර්.සරත් දසනායක මයා 
 
 ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී 
       
   

 

 

 

 

 
ඩබ්.එම්.නිශාන්ත සම්පත් මයා ඩබ්.තුසාරි ධම්මිකා  වතුකාරගේ මිය ලියනගේ නිහාල් මයා ජී.කේ.සුමිත් චන්ද්‍රසිරි මයා
       
   

 

 

 

 

 
ඒ.ඩී.රේණුකා ධර්මසේන මිය පී.ඒ.ජයරත්න මයා එන්.වී.අශෝකා කුමාරි මිය එම්.ඒ.සුභාෂිනී මදසිංහ මිය
       
   

 

 

 

 

 
බී.ජී.සුනන්ද බණ්ඩාර මයා කේ.මිල්රෝයි ධර්මදාස ඊ.එම්.සුමිත්‍රා කුමාරි මිය බී.එම්.දයාරත්න මැණිකේ මිය
       
   

 

 

 

 

 
එච්.ඒ.රෝහිණි ගුණවර්ධන මිය ඩී.පී.උදයසිරි ප්‍රේමතිලක මයා එම්.ඒ.දයානි දේවිකා මිය
ජී.සුධර්මා විජයසිරි මිය
       
   

 

 

 

 

 
ඩබ්.කේ.නිමාලි දිල්රුක්ෂිකා මිය එම්.ඒ.අජන්තා කුසුම් කුමාරි මිය එස්.ඉන්ද්‍රජිත් මුණසිංහ මයා පී.ජී.ආර්.අනුර කුමාර ගම්ලත් මයා
       
   

 

 

 

 

 
ජී.ඉසංක විජේසිංහ මයා ජී.තක්ෂිලා මුණසිංහ මිය එච්.ඩී.චාන්දනී දයානන්ද මිය පී.ඩබ්.ඩබ්.ජයන්ත පරගහගොඩ මයා
       
   

 

 

 

 

 
පී.ඊ.එම්.දර්ශනී කරුණානායක මිය සී.පී.මල්ෂා වීරසේකර මිය    
මැහුම් උපදේශිකා
       
   

 

 

 

 

 
 එස්.ඒ.කමලනී ගන්ගාදරී මිය බී.ඒ.චන්ද්‍රාවතී මිය එල්.ස්වර්ණා මැණිකේ මිය එච්.එම්.ශිරානි සේනාරත්න මිය

 

 

aramudalata
prathichara
ketapath pavura