පේෂකර්ම නිශ්පාදන අලෙවිය

 

13
සාරී

රු.2900 සිට රු.4000                                                                                                                                                                               

   
  6
ඇඳ රෙදි 54" පළල

රු.900 සිට රු.1000

ඇඳ රෙදි 48" පළල

රු.750 සිට රු.850

 
 7
මේස රෙදි

රු.1000 සිට රු.3500

   
 10
සරම්

රු.1350 සිට රු.1500

   
 12
ෂර්ට්

රු.1500 සිට රු.2000

   
 3
ලුන්ගි

රු.2000 සිට රු.3500

   
 4
සර්වියට්

රු.80 සිට රු.150

   
 8
කොට්ට උර

රු.200 සිට රු.300

Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata
prathichara
ketapath pavura