කොන්ක්‍රීට් නිශ්පාදන අලෙවිය

කොන්ක්‍රීට් නිශ්පාදන අලෙවිය

අලෙවිය - කොන්ක්‍රීට් නිශ්පාදන

අනු අංකය වර්ගය  ප්‍රමාණය නියම කල මිළ 
1 හියුම් පයිප්ප

3" - 8'

  1765.00
2 හියුම් පයිප්ප 3" - 4'     990.00
3 හියුම් පයිප්ප 4" - 4'   1240.00
4 හියුම් පයිප්ප 4" - 6'   1935.00
5 හියුම් පයිප්ප 4" - 8'   2060.00
6 හියුම් පයිප්ප 6" - 8'   2320.00
7 හියුම් පයිප්ප 6" - 6'   2295.00
8 හියුම් පයිප්ප 6" - 4'   1645.00
9 හියුම් පයිප්ප 6" - 3'     955.00
10 හියුම් පයිප්ප 6" - 2'     800.00
11 හියුම් පයිප්ප 9" - 8'   3270.00
12 හියුම් පයිප්ප 9" - 6'   2460.00
13 හියුම් පයිප්ප 9" - 4'   1665.00
14 හියුම් පයිප්ප 9" - 2'   1355.00
15 හියුම් පයිප්ප 1' - 8'   4140.00
16 හියුම් පයිප්ප 1' - 4'   2500.00
17 හියුම් පයිප්ප

1'.6"- 8'

  7975.00
18 හියුම් පයිප්ප

1'.6"- 4'

  5315.00
19 හියුම් පයිප්ප 2' - 8' 13470.00
20 හියුම් පයිප්ප 2' - 6' 10640.00
21 හියුම් පයිප්ප 2' - 4'

  7970.00 

22 හියුම් පයිප්ප 2'- 2'   4490.00
23 හියුම් පයිප්ප 3' - 8'  25640.00
24 හියුම් පයිප්ප 3' - 6'  19140.00
25 හියුම් පයිප්ප 3' - 4'  13555.00
26 හියුම් පයිප්ප 4' - 8'  34215.00
27 හියුම් පයිප්ප 4' - 6'  26580.00
28 හියුම් පයිප්ප 4' - 4'  19370.00
29

කොලර්

4'  2425.00
30

කොලර්

3'  1910.00
31

කොලර්

2'  1495.00
32

කොලර්

1'.6"  1240.00
33

කොලර්

1'    670.00
34

කොලර්

9"    560.00
35

කොලර්

6"    535.00
36 ළිං වළලු 4'-1'  3700.00
37 ළිං වළලු 4'-2'  6505.00
38 ළිං වළලු 3'-1'  2340.00
39 කම්බි කණු 7'  1165.00
40 කම්බි කණු 6'-6"    995.00
41 කම්බි කණු 8'(6"*6")(4"*4")  1450.00
42 කම්බි කණු 5'(4"*4")(2"*2")    730.00
43 කම්බි කණු 5'(4.5'*3.5')    885.00
44 කම්බි කණු 4.5'(4"*4")(2"*2")    515.00
45 නැමි කණු 8'.6"(6"*6"-4"*4")  1535.00
46 විදුලි කණු 29'.6" 18325.00
47 විදුලි කණු 25' 14895.00
48 හයපට්ටම් බිම් තහඩු      180.00
49 හයපට්ටම් බිම් තහඩු කුඩා      80.00
50 බිම් තහඩු 15"*15"    170.00
51 බිම් තහඩු 01 - හතරැස්       105.00
52 බිම් තහඩු 02 - හයපට්ටම්      100.00
53 කූඤ්ඤ 1'.6"(9"*9")(6"*6")    360.00
54 බීරළු      152.00
55

කර්බිස්ටෝන්

 5"*6"*2"    225.00 
56 මායිම් ගල් 1'    150.00
57 පුරාවිද්‍යා මායිම් ගල් 1.5'    245.00
58 පුරාවිද්‍යා මායිම් ගල් 2.5'  1630.00
59 ඉරිකණු    3825.00
60 මිදිවැල කණු    3700.00
61 පුන්කලස්    1100.00
62 මල් ග්‍රීල්      980.00
63

ජනෙල් ආර්ච්

6 1/2'  2290.00
64 ජනෙල් ආර්ච් 4 1/2'  1830.00
65 ජනෙල් ආර්ච් 3 1/2'  1130.00 
66 ජනෙල් ආර්ච් 2 1/2'    695.00 
67 මල්පෝච්චි අංක 01        80.00
68 මල්පෝච්චි අංක 02        95.00
69 මල්පෝච්චි අංක 03        95.00
70 මල්පෝච්චි අංක 04      100.00
71 මල්පෝච්චි අංක 05      105.00
72 රෝමන් පොට් ස්ටෑන්ඩ්      465.00
73 ලියවැල මල්පෝච්චිය      540.00
74 සිංහ මුහුණු      315.00
75 පාදම      315.00
76 බෙරය      315.00
77 ස්ටෑන්ඩ් මල්පෝච්චිය      720.00
78 උද්‍යාන බංකුව    4555.00
79 උද්‍යාන ස්ටූලය    1800.00
80 උද්‍යාන පුටුව    2100.00
81 උද්‍යාන මේස ලෑල්ල    1800.00
82 අර්ධ කවාකාර පයිප්ප 1.6'-4'  2350.00
83 අර්ධ කවාකාර පයිප්ප 1'-4'  1575.00
84 අර්ධ කවාකාර පයිප්ප 1'.6"-8'  4650.00
85 අර්ධ කවාකාර පයිප්ප 1'-8'  3115.00
86 ඉන්ටර්ලොකින් ගල් (රෆ්)       38.00
87 ඉන්ටර්ලොකින් ගල් (මැදපු)       37.00
88 බ්ලොක්ගල්       55.00
89

ස්ටෑන්ඩ් මල්පෝච්චි සෙට් අංක 01

(ස්ටෑ. පෝච්චිය සමඟ

පාදම,සිංහමුහුණ,බෙරය)

  1665.00
90

ස්ටෑන්ඩ් මල්පෝච්චි සෙට් අංක 02

(ස්ටෑ. පෝච්චිය සමඟ

රෝමන් පොට් ස්ටෑන්ඩ්)

  1185.00
91

උද්‍යාන ස්ටූලය හා උද්‍යාන පුටු 04

(උද්‍යාන ස්ටූලය,මේස ලෑල්ල,පුටු 04)

  12000.00
Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata
prathichara
ketapath pavura