දිවිමග ජයගත් ස්වයංරැකියා ලාභීන්

 

ගල්හිර,ඕපනායක; කේ.එම්. රොෂාන් චමිල කුමාර මයා

 
කර්මාන්ත ආධාර ලෙස රු.25,000 ක මුදල් ආධාර ලබා දීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත.එම මූල්‍යමය ආධාරයෙන් නිවසට යාබදව ස්ථිරවම වෙනමම කාමරයක් ඉදිකර
තල කැරලි නිෂ්පාදන කටයුතු එම ස්ථානයේ ආරම්භ කර ඇත.
 

ගල්හිර,ඕපනායක; කේ..සුනේත්‍රා මිය

 
කර්මාන්ත ආධාරලෙසරු.25,000 ක මුදල් ආධාරලබාදීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරඇත.
එම මූල්‍යමය ආධාරයෙන් ගල්හිර විද්‍යාලයට පෝෂණ ආහාර වේලක් ලබාදීමට අමතරව මුරුක්කු ආදීකෑම 
නිෂ්පාදනය කර අලෙවි කරයි.
                                          
 

/හුණුවල,ලෙන්දර,ඕපනායක; බී.එම්. පියසේන මයා

 
කර්මාන්ත ආධාරලෙසරු.25,000ක මුදල් ආධාර ලබාදීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කරඇත. එම මූල්‍යමය ආධාරයෙන් හදුන්කූරු නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මිලදීගෙන ගෘහ කර්මාන්තයක් වශයෙන් හදුන්කූරු නිෂ්පාදනය 
පවත්වාගෙන යනු ලබයි.ගෘහ කර්මාන්තයක් වශයෙන් ලියාපදිංචි වී ඇති අතර 
හොඳ වෙළඳපොළ ඉල්ලුමක් ඇත.

               

                

 

බේන්දළුව, පරකඩුව; ඩබ්.එම්.සුනිල් කුමාරසිරි මයා

 
කර්මාන්ත ආධාර ලෙස රු.25,000 ක මුදල් ආධාර ලබාදීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත. එම මූල්‍යමය ආධාරයෙන් සිමෙන්ති නිෂ්පාදන ආශ්‍රිත විසිතුරු නිර්මාණ 
සඳහා උපකරණ මිලදීගෙන, සේවකයන් යොදාගනිමින් 
කර්මාන්ත නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කර ඇත.
 

බෝධිමළුව,පරකඩුව; කේ..ප්‍රේමදාස මයා

 
කර්මාන්ත ආධාර ලෙසරු.25,000 ක මුදල් ආධාර ලබාදීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත.
එම මූල්‍යමය ආධාරයෙන් බෑග් නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මිලදීගෙන 
ගෘහ කර්මාන්තයක් වශයෙන් බෑග් නිෂ්පාදනය පවත්වාගෙන යනු ලබයි
 

දෙවිපහල,කුරුවිට; ඩී.එම්.ජී. හේවාවිතාන මයා

 

කර්මාන්ත ආධාර ලෙස රු.20,000ක මුදල් ආධාර ලබාදීමට අමාත්‍යාංශය කටයුතු කර ඇත. එම මූල්‍යමය ආධාරයෙන් මිරිස් කුඩු හා තුනපහ ඇඹරීම සඳහා යන්ත්‍රයක් මිලදී ගෙන මිරිස් කුඩු හා තුනපහ අඹරා වෙළඳපොළට නිකුත් කරයි.

Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata
prathichara
ketapath pavura