සමාජ සේවා ආධාර ලැබූවන්

 

347/02 A, ඉහලගරාගොඩ, යටියන්තොට - එල්.පී.රොෂාන් නිශාන්ත පතිරණ මයා
හදිසි අනතුරකින් පාදයේ අස්ථියක් බිදී යාම.
ආධාර මුදල රු.45,000/=
 
එල්.ඩබ්.ජේ.අමරවංශ මයා
වාහන අනතුරකින් කොඳුඇටපෙළ බිදීයාම
ආධාර මුදල රු.50,000/=

               

               

 
72/250, පිටරවුම් පාර, රත්නපුර - එම්.කේ. ජනිත් ප්‍රසාද් ජයන්ත මයා
අක්ෂි ශල්‍යකර්මයක් කිරීම හා කන්නාඩි ලබා ගැනීම.
ආධාර මුදල රු.66,950/=
 
යූ.එච්.පුෂ්පලතා මිය
වකුගඩු රෝගය සඳහා මුදල් ආධාර
ආධාර මුදල රු.50,000/=

             

               

 
11/1, කොප්පකන්ද,ඕමල්පෙ - වී.සෝමලතා මිය
හදිසි අනතුරක් නිසා හිසට සිදු වූ බරපතල හානි නිසා එක්තැන් වීම.
ආධාර මුදල රු.99,800/= 
 
උඩපිටිය,යටියන්තොට - එස්.එම්.අනුලා සේනානායක මිය
දියණියගේ ස්නායු රෝගය සඳහා
ආධාර මුදල රු.12,131/=
 
පී.ජී.එස්.බාලසූරිය මයා
දරුවෙක් සඳහා ශ්‍රවණ උපකරණයක් ලබා ගැනීම
ආධාර මුදල රු.100,000/=
     
 
හපුගහමුලවත්ත,රන්දෙනිය,හිරිවඩුන්න - යූ.ඉන්ද්‍රානි මිය
හද සැත්කමක් සිදු කිරීම සඳහා
ආධාර මුදල රු.50,000/=
 
පනාවල,අටකලන්පන්න - ඩබ්.ඒ.චමින්ද සම්පත් 
පාදයේ නහර ගැට ගැසීම නිසා ශල්‍යකර්මයක් සිදු කිරීම
ආධාර මුදල රු.100,000/=
 
සී.කේ.දිසානායක මිය
දරුවාට ශ්‍රවණ උපකරණයක් ලබා ගැනීම සඳහා
ආධාර මුදල රු.125,500/=

      

              

 
නො.206 B, දිගල්ල-පරණගම,එල්ලාවල - මිනැසි රශ්මිණි දියණිය 
මුඛයේ ඇති ආබාධය නිසා ප්ලාස්ටික් ශල්‍යකර්ම දෙකක් සිදු කිරීම
ආධාර මුදල රු.50,000/=

            

              

Share

විශේෂ පුවත්

weaving1
Koncreat1
swayanrekiya
Samajasewa1
aramudalata
prathichara
ketapath pavura