මහජන ප්‍රතිචාර

Contact

Address:
සමාජ සුබසාධන අමාත්‍යංශය
සබරගමුව පළාත් සභාව,
නවනගරය,
රත්නපුර.

Phone: +9445 2222145

Fax: +94452222145

http://socialwelfare.sg.gov.lk

Contact Form

Send an email. All fields with an * are required.

Other information

Other information:

 

 

aramudalata
prathichara
ketapath pavura